În atenția tuturor persoanelor care beneficiază de serviciile furnizate de către Serviciul Privat de Ambulanță FOR YOU MED Iași

Subscrisa SERVICIUL DE AMBULANȚĂ  PRIVAT FOR YOU MED  IAȘI, cu sediu lîn municipiul Iași, Sos. NICOLINA nr 7, județulIași, tel. 0754 914914, legal reprezentată prin   Dr. WADI RAKAN, având funcția de manager general, vă comunică prezenta:

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016, cu aplicare din 25 mai 2018, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date precum și a Legii nr. 677/2001 pentruprotecțiapersoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,Serviciul de Ambulanță FOR YOU MED Iași are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectarea datelor se face în scop statistic și pentru decontarea serviciilor de sănătate specific unității, respective si spența medicală de urgență și transportul medical asistat.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, dar acestea sunt necesare asigurării într-un mod eficient a serviciilor medicale de urgență și transport medical asistat, precum și a monitorizării statistice a indicatorilor programelor de sănătate desfășurate în cadrul activității Serviciului de Ambulanță FOR YOU MED Iași.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele, determină imposibilitatea prestării serviciilor specific unității, cu consecințe asupra asigurării stării de sănătate a populației de pe teritoriul județului Iași. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea noastră și sunt communicate numai următorilor destinatari: Direcția de SănătatePublică a județului Iași, Casa de Asigurări de Sănătate a județului Iași, Ministerul Sănătății precum și instituțiilor publice cu activitate în domeniul serviciilor sociale și de sănătate.
Categoriile de date prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, adresa, codul numeric personal și date privind starea de sănătate, pentru pacienții noștri, respective numele, prenumele și numărul de telefon pentru solicitanții serviciilor unității noastre care apelează numărul 0754914914

Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceeace priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și a Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați expres ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Serviciul de Ambulanță For YOU MED Iași.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Potrivit art. 20 din Legeanr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, unitatea aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, măsuri cuprinse în documentul ce cuprinde politica unității privinda ceste date.